Polis Akademisi
Adli Bilimler Enstitüsü

Adli Bilimler Enstitüsü Müdür V.

 Prof. Dr. İbrahim DURSUN

Prof. Dr. İbrahim DURSUN

Adli Bilimler Enstitüsü Müdür V.


Prof. Dr. İbrahim DURSUN

 

EĞİTİM :

Derece

Fakülte/Program

Üniversite

Yıl

Doktora

Maliye

Dokuz Eylül Üniversitesi

2002

Yüksek Lisans

Maliye Teorisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

1995

Lisans

Maliye

Dokuz Eylül Üniversitesi

1993

 

AKADEMİK TECRÜBELER :

Title

Faculty/Program

University

Periot

Prof. Dr.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Polis Akademisi

2016 -

Prof. Dr.

Faculty of Business and Administration, Economics

International University of Sarajevo

2017-2018

Doç.Dr.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Polis Akademisi

2011- 2016

Doç.Dr.

Faculty of Business and Administration, Economics

International University of Sarajevo

2015-2017

Yrd. Doç.Dr.

Güvenlik Bilimleri Fakültesi

Polis Akademisi

2010-2011

Yrd. Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Usak Üniversitesi

2005-2010

Yrd. Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

2003-2005

 

İDARİ GÖREVLER :

Ünvan

Fakülte/Program

Üniversite

Periot

Enstitü Müdürü

Adli Bilimler Enstitüsü

Polis Akademisi Başkanlığı

2018-

Dekan (Kurucu)

Hukuk Fakültesi

International University of Sarajevo

2015- 2018

Başkan Yardımcısı

 

Polis Akademisi Başkanlığı

2014-2015

Müdür Yardımcısı

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Polis Akademisi Başkanlığı

2011-2015

Bölüm Başkanı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uşak Üniversitesi

2007-2009

Dekan Yardımcısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uşak Üniversitesi

2006-2007

 

VERDİĞİ DERSLER :

Lisans:

Economic Policy; Tax Law; International University of Sarajevo, IUS (Uluslararası Saraybosna Üniversitesi), 2015-2018

Kamu Maliyesi; İktisat; Yolsuzluk ve Mali Suçlar; Polis Akademisi, 2010-2014

Kamu Maliyesi; Araştırma Yöntemleri; Maliye Politikası; Kamu Bütçesi Uşak Üniversitesi, 2006- 2010

Borçlar Hukuku; İş Hukuku; Uşak Üniversitesi: 2005-2006

Vergi Hukuku; Kamu Maliyesi; Maliye Politikası, Kamu Ekonomisi-Afyon Kocatepe Üniversitesi: 1998-2005

Lisans Üstü:

International Trade; Graduate Seminars in Economics; International University of Sarajevo, 2015-2018

Güvenlik ve Gelişme; Kayıt Dışı Ekonomi ve Kaçakçılık; Araştırma Yöntemleri; Güvenliğin Ekonomik ve Mali Boyutları: Polis Akademisi, 2013-

 

TEZ DANIŞMANLIKLARI :

 1. Meşe, Osman. “Sivil-Asker İlişkilerinin Demokratikleşmesi: Türk Sivil-Asker İlişkilerinde Demokratik Kontrol-Askeri Etkililik”, Turkish National Police Academy The Institute of Security Sciences, 2016. (PhD)
 2. Aydın, Sejma, "Rent Discrimination in Sarajevo: IUS Sample", International University of Sarajevo, 2016. (Master)
 3. Kömürcü Koray. “Ekonomik Karşılıklı Bağımlılık Teorisinin Yeni Türk Dış Politikasında Uygulanışı”. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, 2016. (Master)
 4. Dinç S. “Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü: Afyonkarahisar Belediyesi Örneği”. Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006. (Master)
 5. Çelik H.D. “Türkiye’de Belediyelerin Vergi Kapasitesi ve Vergi Gayreti Analizi”. Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006. (Master)

 

YAYINLAR

Kitaplar:

 1. Opacin N. & Dursun I. (Eds) (2016). Learning Form The Past: Exploring the Role of Transitional Justice in Rebulding Trust in a Post-conflict Society, Sarajevo: International University of Sarajevo pub. (İngilizce, Boşnakça ve Türkçe)
 2. Dursun, İ. (2016). Mukayeseli Temel Ekonomi. Sarajevo: Dobro Knjiga.
 3. Aydın, R. & Dursun, I. (2016). Büyüyen Türkiye'nin Hızlı Treni. Sarajevo: Dobro Knjiga.
 4. Dursun, I. & Öz Yıldız, S. vd. (2015). Aile İçi Şiddetle Mücadele-Polis Eğitici-Öğretmen-Öğrenci-Katılımcı El Kitabı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara.
 5. Dursun, İ. & Ciftepinar, R. (2009) Bütçeleme Sürecinde Parlamentoların Artan Rolü, Ankara: Gazi Yayınevi.
 6. Dursun, İ. (2009). Büyümek İçin Özgürlük, Ankara: Beta Yayınevi.

Kitap Bölümleri:

 1. Dursun, I. & Korkut, C. (2017). Ankara’da Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Ankara Algısı. M. Akif Kireççi ve Derya Çağlar (Ed.), Ankara Özelinde Kentleşme, Kimlik ve Göç içinde (s.109-130). Ankara: ŞAR Ankara Şehir Araştırmaları Merkezi Yayınları.
 2. Dursun, İ., (2008). Küreselleşme Surecinde Mali Politikalar ve Yabancı Sermaye. E. Alper Güvel ve Zekeriya Mizirak (Ed.), Küreselleşme Sürecinde Finansal Piyasalar içinde (s.164-178). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 3. Dursun, İ., (2005). Ekonomik Özgürlükler ve Kalkınma, M. Kar ve S. Taban (Ed.), İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü içinde (s.171-198). Bursa: Ekin Kitabevi.

Makaleler:

 1. Civelek M., Dursun, I., Rahman, A. (2018), How Perceptions of Bank Financing Constraints Differ Among Characteristics of SMEs: Evidence from Turkey, The Review of Socio-Economic Perspectives, Vol 3, Issue 1, pp. 13-27, DOI: https://doi.org/10.19275/RSEP046
 2. Dursun, İ. (2016). Küçük ve Ortaboy Ölçekli İşletmelerin Finansmana Erişim Sorunu ve Nedenleri. Maliye Araştırmaları Dergisi. C:2,  Sayı:1, pp. 1-19.
 3. Dursun, İ; Aydın, R. & Tekin H.H. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Şehir ve Güvenlik Algısı: Ankara Örneği. Güvenlik Çalışmaları Dergisi, C: 18, Sayı: 2, pp. 37-57.
 4. Savaşan, F. ve İ. Dursun (2006). Ekonomik  Özgürlükler ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: İstatistiksel Bir Analiz, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 6, Sayı: 12, 29-58.
 5. Savaşan, F. ve İ. Dursun (2006). “Türkiye’de Yerel Düzeyde Politik Konjonktürel Devreler”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, C.VIII, S.2, 191-208.
 6. Dursun, İ. (2001). “Ekonomik Faaliyetin Örgütlenme Biçimi ve Ekonomik Özgürlükler ile Kişi Başına Gelir İlişkisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, C.III, S.2, 113-125.
 7. Sezgin, S. ve İ. Dursun (2000). “Teoride ve İngiltere Uygulamasında Maksimum Fiyat Yöntemi (Price Cap Regulation): British Telecom Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, C.II, S.1, 219-232.
 8. Dursun, İ. (1999). “1930-1938 Donemi Maliye Politikası Uygulaması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, C.I, S.2, 159-175.     
 9. Dursun, İ. (1999). “Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme”, Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE Dergisi, C.I, S.1, 137-145.

Yayınlanmış Bildiriler:

 1. Civelek, M. & Dursun, I. (2018) Sectoral differences in the Credit Access  Impediments of Turkish SMEs. In DOKBAT 2018 - 14th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers (Vol 14), Zlín: Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics. http://dokbat.utb.cz/conference-proceedings/ ISBN: 978-80-7454-730-0.
 2. Aydın, R. & Dursun, I. (2016) Where is Bosnia and Herzegovina in Terms of Economic Freedom in the Balkans and EU?. EU Integration & Balkan Countries, Second Sarajevo International Conference Proceedings Book Vol.1, 17-20 May 2016, pp. 133-148.
 3. Aydın, R. Dursun, I. & Tekin, H.H. (2016). Misafir Üniversite Öğrencilerinin Şehir Algısı: Ankara Örneği. 2nd International Congress on Economics and Business (ICEB’16), May 30-June 3 2016, Sarajevo, pp.220-231.
 4. Dursun, I. and H. Aykın, (2014). Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Güvenlik. Mehmet Bulut (Ed.). Silk Road. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları. International Silk Road and 10th ADAM Conference içinde.  
 5. Dursun, I. (2010). Financial and Economic Developments in Syria from Perspective of Its Cooperation with Turkey. Mehmet Bulut and Nasuh Uslu (Ed.) The Middle East in Transition Turkish and Syrian Perspectives içinde.
 6. Dursun, I. and Savaşan, F. (2008). Türkiye’de Tarımı Yeniden Düşünmek. 1st Economy and Administration Sciences Conference. İzmir 11-12 Eylül 2008.

Eğitim Seminerleri:

 1. Liderlik ve Etkili İletişim. Asayiş Şube Müdürleri hizmet içi eğitim programı. Ekim 2014, Antalya.

Projeler:

 1. “Aile İçi Şiddet” (2015). T. C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB Projesi.
 2. “Learning From the Past” YTB destekli Proje. 2015.
 3.  “Ankara’da Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Ankara Algısı Araştırması”, (2012). Ankara Kalkınma Ajansı.
 4.  “Şirketlerin Finansmana Ulaşımında Karşılaşılan Sıkıntıların Tespiti Araştırması”, (2011). Ankara Ticaret Odası.

Konferans Organizasyonu:

 1. International Silk Road Conference, 27-29 October 2013, Istanbul.
 2. VI. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu. 15-17 Kasım 2014 Antalya.