Polis Akademisi
Adli Bilimler Enstitüsü

ENSTİTÜ

Ders İçerikleri

DELİL BİLİMİ (KRİMİNALİSTİK) ANABİLİM DALI

DB-101 / Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-102 / Adli Tıp

 

Adli Tıp ölü muayenesi ve otopsi ile kişilere karşı işlenen suçlarda adli rapor düzenlenmesi konularında çalışan bir disiplindir. Adli bir sorunun çözümü için bazen bir tıp dalının bilgisine ihtiyaç duyulabilir. Adli tıp ilkeleri çerçevesinde tıp bilimi adalete uygulanmaktadır. Kişilere karşı işlenen suçlarda suçun maddi unsurları araştırılır, travmatik lezyonların ağırlık dereceleri saptanır. Ölüm olgularında, ölüm nedeni ve mekanizması, ölümde başka nedenlerin rolü olup olmadığının belirlenmesi, postmortem interval olarak da adlandırılan ölüm zamanının araştırılması adli tıbbın konularındandır. İnsan vücudunda meydana gelen lezyonların ne tür aletlerle meydana getirildiği, travma ile ölüm arasında nedensellik bağı olup olmadığı gibi sorulara cevap aranır. Bu derste, tıbbi konuların hukuk alanına uygulanması konusunda temel bilgilerin aktarılarak adalete nasıl yardımcı olunacağı konusunda genel bir yaklaşım sağlama amaçlanmaktadır. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-103 / Adli Psikoloji

 

Adli Psikoloji dersi, psikoloji araştırma ve uygulamalarının hukuk ve adalet sistemi ile ilgili görgü şahitliği, ifade alma stratejileri, suç, adalet, risk analiz yöntemleri, suçluların rehabilitasyonu gibi geniş kapsamlı konuları içermektedir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-104 / Olay Yeri İnceleme Stratejileri Ve Biyolojik Deliller

 

Olay, Suç, Olay yeri, bulgu, delil, biyolojik delil ve benzeri kavramların öğrencilere öğretilmesi ile olay yeri inceleme teknikleri ve biyolojik delillerin tespitinden laboratuvara ulaştırılmalarına kadar geçen süreçte yapılması gereken işlemler, bu işlemlerin bilimsel ve hukuksal temelleri ile dikkat edilesi gereken önemli hususların öğrencilere öğretilmesidir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-105 / Kriminoloji

 

Kriminoloji, suç ile ilgilenen bir sosyal bilim dalıdır. Suç ve suçlu olgularını bilimsel yollardan inceleyerek, suçun önlenmesi çabasında, suçla mücadele makamlarına yardımcı olmaya çalışan bir bilim dalıdır. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-106 / Kriminalistik ve Olay Yeri İnceleme

 

Adli Bilimlerin önemli unsurlarından biri olan Olay yerinin incelenmesi. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-107 / Adli Bilimlerde Delil ve Bilirkişilik

 

Ceza Hukuku, bireylerin özgürlüklerine doğrudan müdahale ettiği için kendine has ilkeleri ve sistemi olan bir hukuk dalıdır. Ceza muhakemesi hukuku ile birlikte, işlenen suçlarda maddi gerçek araştırılır ve suçlu bulunarak cezalandırılır. Bu işlem yapılırken suçluyu tespit etmek her zaman kolay olmayabilir. Suçluyu bulabilmek için maddi gerçeğin araştırılmasında hukuki olan her türlü yöntem kullanılabilir. Genel olarak bilirkişilik, bilirkişiliğin ceza muhakemesinde delil olarak değerlendirilmesi ve genel olarak delil elde etme usulleri bu dersin konusu kapsamındadır. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-108 / Adli Antropoloji

 

Adli antropoloji, antropolojinin bir bilim olarak adli işlerde uygulanması ya da daha geniş tanımıyla, adli ve kamuya ait sorunlarda iskeletlerin kimliklendirilmesi ve osteoloji tekniklerinin iskeletlere uygulanması için özelleşmiş fizik antropolojinin bir alt disiplinidir. Bu derste osteoloji bilgisi temel alınarak ve adli antropoloji çalışmalarında kullanılan farklı metod ve teknikler kullanılarak; iskeletler üzerinden bireylerin cinsiyeti, yaşı, boy uzunluğu, ırksal kökeni, sağlık durumu gibi özelliklerinin belirlenmesi ele alınacaktır. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-109 / Adli Bilimlerde Çağdaş Yaklaşımlar

 

Programın temelini oluşturan bütün alanların ele alındığı, temel kavramlarının açıklandığı ve Adli Bilimlerin multidisipliner çalışma alanını anlatmaktır. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-110 / Adli Bilimlerde Laboratuvar Uygulamaları

 

Teorik ve pratik olarak laboratuvar uygulamaları anlatılarak, adli bilimlerde gerekli olabilecek genel laboratuvar bilgileri aktarılır. Öğrencilerin Kriminal laboratuvar yönetici olma ihtimalinin yüksekliği göz önüne alınarak gerekli ve genel laboratuvar bilgileri ile donatılması, özellikle Adli Bilimlerle ilgili çalışan laboratuvarların alt yapısı, cihaz donanımı, personel seçimi, laboratuvar yönetimi, kalite güvencesi ve etik uygulamalar yapılması dersin tanımı içerisindedir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-111 / Adli Antropolojide Yaş ve Cinsiyet Belirleme

 

Adli Antropoloji uygulamalarının temeli; kimliği belli olmayan ceset, ceset parçaları ve iskelet kalıntılarından cinsiyetin, boyun ve yaşın tespit edilmesine dayanır. Antopolojide Yaş ve Cinsiyet Belirleme dersi; insan kemiklerinden biyolojik profilin ortaya çıkarılmasında kullanılan yöntem ve teknikleri anlatmaktadır. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-112 / Adli İncelemelerde İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Her koşulda iş sağlığı ve güvenliğinin vurgulandığı günümüzde, olay yeri incelemelerinden başlayarak, adli uygulamaların tümünde, süreçlerin doğru şekilde yürütülebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği alt yapısının kazandırılmasına ihtiyaç vardır. Bu derste, uygun çalışma düzeni kurmak, çalışanların sağlık güvenliğini sağlamak, olası tehlikeleri önlemek için mevcut yasalar ve kuralların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-113 / Adli Belge İnceleme

 

Adli bilimler, adli belge, kriminal polis laboratuvarları, üzerinde sahtecilik işlemleri yapılması muhtemel belgelerin imalatı ve gerçekleşebilecek muhtemel sahtecilik işlemleri konuları yer almaktadır. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-114 / Adli Tıp ve Ceza Hukuku

 

Ceza hukukunun amacı ve bu amaç doğrultusunda maddi gerçeğe ulaşmanın önemini, Adli tıp biliminin temel konularını ve amacını, Adli tıp ve ceza hukukunun ilişkisini, Bilimsel delillerin önemi ve muhakemedeki etkisini, Karşılaştırmalı hukuktaki adli tıp ve ceza hukukuna ilişkin yapılan çalışmalar. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-116 / Adli DNA Analizleri

 

DNA'nın kriminal olaylarda nasıl kullanılacağını, Olay yerinde DNA kaynaklarını tespit edip laboratuvar işlemlerini, Adli DNA analizlerini, Adli DNA raporu kapsamını ve sonuçlarının adli makamlarda nasıl kullanılacağını, DNA veri tabanı verileri DNA uygulamalarını öğreneceklerdir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-117 / Adli Kimya ve İleri Enstrümental Teknikleri

 

Bu ders adli kimyanın temel prensiplerini ve adli kimyadaki uygulamalarda kullanılan ileri enstrümental ve analitik teknikleri içermektedir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-118 / Yeni Suç Türleri - Siber Suçlar

 

Ceza Hukuku, bireylerin özgürlüklerine doğrudan müdahale ettiği için kendine has ilkeleri ve sistemi olan bir hukuk dalıdır. Bilişim teknolojileri geliştikçe ve yayıldıkça, suçların tipleri ve işleniş şekli de değişebilmektedir. Yepyeni suç tipleri ortaya çıktığı gibi, geleneksel suçların özel görünümleri de dijital dünyadaki değişimlerle yeniden anlaşılmak ve değerlendirilmek zorundadır. Hukuk sistemleri teknolojinin gelişimine ayak uyduramamakta, teknoloji temelli suçlarla mücadelede zorluklar çıkmaktadır. Bu suçlarla hem ulusal düzeyde hem de sınır aşırı mücadele etmek durumunda kalınmaktadır. Sınır aşırı olarak bu suçlara karşı yapılan mücadelelerin çoğu sonuçsuz kalmaktadır. 
Bu derste, suç teorisi yeniden gözden geçirilecek, ortaya çıkan yeni suç tipleri ele alınacaktır. Bilişim teknolojisi temelli suçlar örnek yargı kararları, uluslararası sözleşmeler ve dünya uygulamaları ölçeğinde ayrı ayrı değerlendirilecektir. Ayrıca, bu suçlarla ilgili olarak elektronik ortamda delillerin toplanması, analizi ve raporlandırılması konusunda mevcut olan ceza usul kuralları, Adli Bilişim’in teknik ilkeleri ışığında tartışılacaktır. İnternet yayıncılığını düzenlemeye çalışan ve birçok suçun önlenmesi iddiasında bulunan 5651 sayılı kanunun getirmiş olduğu cezai ve hukuki sorumluluk sistemi de kapsamlı olarak incelenecektir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-119 / Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) Silahlar ve Güvenlik

 

KBRN nedir, özellikleri, kullanılma metotları, amaçları ve bu tarz silahlardan korunma ve güvenlik konularını kavratmak ve öğretmektir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-120 / Ceza Muhakemesinde İspat ve Delillerin Değeri

 

Ceza muhakemesinin kuralları içinde ispat kavramı ve ispata ulaşılmasında kullanılan delillerin detaylı şekilde açıklanması  ve muhakemede kullanılmasının ne şekilde olacağının açıklanmasıdır. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-121 / Patlayıcı Maddeler ve Patlayıcı Madde Delilleri

 

Adli bilimler ve savunma sanayide önemli bir yere sahip olan Patlayıcı maddelerin değerlendirilmesi. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-122 / Delil İncelemelerinde İleri Enstrümental Teknikler

 

Bu ders çeşitli delil incelemelerinde kullanılan güncel ve ileri Enstrümental ve Analitik teknikleri içermektedir.  Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB-123 / Uyuşturucu ve Suç

 

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin öğretilmesi, TCK da uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imali, satışı, ithali, taşınması, bulundurması ile ilgili tanımlanan kanun maddelerinin öğretilmesi, bu maddeler ile ilgili kolluk kuvvetlerinin mücadele yöntemlerinin örnek çalışmalarla irdelenmesi. Narkotik maddelerin tanıtımı ve konudaki teşhis ve tan bilgilerinin pekiştirilmesi amaçtır. Bu kavramlarla suçun bağdaştırılması dersin öğretim hedefidir Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DB / Seminer

 

Araştırma nedir, anlama, araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme ve uygulama yapmaya, akademik araştırma yapmaya ve tez yazma sürecine hazırlıktır. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

ADLİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) ANABİLİM DALI

APİ301 / Research Methods

 

This course focuses on advanced issues in conducting research in forensic settings, including experimental and non-experimental research design and methods, theory development and the conceptualization of research problems, the formation of testable hypotheses and the use of statistics, operationalizing and measuring variables, ethical issues, analysis and interpretation of findings, and the development of a research proposal. These issues will be considered in the context of readings and presentations related to current forensic psychology faculty research. Click here.

APİ302 / Advanced Forensic Psychology

 

This course will examine a range of theoretical approaches that have been used to explain forensic psychology, and will provide an understanding of the principles of studying the criminal justice system. Students will analyze the ways in which psychological theories can be applied to the criminal justice process investigative process (including the presentation of evidence), issues relating to judicial decision making, the nature of expert evidence and the through-care and after-care of victims, witnesses and suspects of crime.

APİ303 / General Linear Models

 

This course focuses on general linear models. Possible topics to be covered include Data Types and Management, Simple Regression, Multiple Regression, Dummy Variables, interaction and relation to ANOVA, ANCOVA,  Nonlinear Regression, Logistic Regression and Logistic Ordered Categorical. Particular emphasis will be placed on the assumptions underlying analyses and data preparation. Click here.

APİ304 / Advanced Multivariate Statistics

 

An understanding of advanced multivariate statistical methods is necessary for all students pursuing graduate degrees. The general goal of the course is to familiarize students with popular multivariate statistical procedures and data analysis, so that they can decide on appropriate methods and apply them. Click here.

APİ305 / Addiction

 

This course examines the principles of addiction and substance abuse counseling. Techniques for assessment are outlined, current treatment models are reviewed. The special issues of addiction counseling for alcoholics and substance abusers, including transference and countertransference problems, forming the therapeutic alliance and concurrent diagnoses are the discussed in this course.

APİ306 / Theories of Crime

 

This course surveys the major schools of thought related to crime causation (e.g., sociological, psychological, and biological) and particular theories about crime and delinquency, places these theories in historical context, and reviews some of the primary assumptions of the theories and conclusions reached from criminology research. 

APİ307 / Research in Forensic Risk Assessment Methods

 

This capstone assessment course further develops the capacity of students to perform forensic evaluations, integrating multiple sources of data, and enables the student to present the results of such evaluations in a practical manner. This course will focus on detailed interpretations of representative forensic assessment protocols and case histories. Topics include: competency to stand trial, criminal insanity defenses, pre-sentencing evaluations, dangerousness, assessment of police candidates, job disability and fitness to return to full-duty status, and malingering. Lays special emphasis on ethical standards as they relate to confidentiality, selection of testing procedures and responsibilities to the client" as well as the role of the forensic clinician as a consultant to attorneys.

APİ308 / Victimology

 

Presents an intensive study, both theoretical and clinical, of the victim. Concentrates on community attitudes towards victims, the interaction of the victim with the criminal justice system and programs for psychological rehabilitation of the victim.

APİ309 / Violence and Aggression

 

This module with cover critical evaluation and examination of violence and aggression, their origins and determinants, and their impact on the individual and society. Also, a variety of perspectives will be presented in order to examine why individuals become aggressive or engage in antisocial behaviors. In particular, we will focus on specific factors (e.g., hormones, mental disorders, the media) that increase the likelihood that harmful thoughts or behaviors will occur. Misconceptions about aggression and antisocial behaviour may also be discussed. There will be a strong emphasis on classic and contemporary research findings in this course. Click here.

APİ310 / Intellectual and Cognitive Assessment

 

Provides practical experience in the evaluation of cognitive and intellectual functioning in children, adolescents and adults. Focuses on the administration, scoring and interpretation of instruments such as the WAIS-R, the WISC-R, the WPPSI and the Stanford Binet. Discusses general issues such as the nature of human intelligence and its measurements with explicit linkage to issues in forensic mental health.

APİ311 / Deception Detection

 

In this course, we will examine the major theories, debates and measures that have shaped the field of deception detection. We will focus primarily on beliefs about deception, cues to deception and deception judgements. In addition, we will discuss emerging issues in the field (e.g., vulnerable populations, techniques that improve accuracy).

APİ312 / Research in Forensic Psychology

 

This course will provide a detailed overview of current research issues and theories in forensic psychology. The goal of this course is to introduce you to some representative areas of forensic psychology and to teach you how psychology research contributes to the legal system. You will be introduced to the methods used by forensic psychologists by exploring a number of studies devoted to topics related to forensic psychology. Students also learn how to critically read forensic psychology research and how best to apply research results to forensic situations in correctional, court, public policy and police settings.

APİ313 / Legal Psychology in Turkish Justice System

 

This course is designed to introduce students to the interdisciplinary nature of forensic psychology in the context of legal processes and to the application of psychological knowledge in the Turkish Justice System. The topics will focus on the applications of research and findings of legal psychology in a variety of criminal and civil related areas.  

APİ314 / Criminal Behaviour

 

This course will focus on the major theories of criminal and aggressive behavior. Viewpoints from cognitive, psychodynamic, behavioral, social learning, descriptive and developmental theorists are discussed and compared with current classification systems. Case examples are used to illustrate the various theories. If time permits, selected specialized topics may be considered, including alcohol and crime, sex crimes, juvenile delinquency, and women and crime.

APİ315 / Terrorism

 

This course will consider the definition and various forms of terror- ism, as well as the strengths and weaknesses of terrorism typologies. Various forms of political, religious and cultural terrorism will be examined, as well as their causes. Learning theory, psychodynamic theory and other theoretical constructs will be considered for their salience in helping to reach an understanding of terrorism from a mental health perspective.

APİ316 / Forensic Psychopathology

 

Evaluates the theoretical and practical considerations involved in the etiology, symptomatology and dynamics of personality deviation and emotional disorder in forensic settings. Provides an intensive study of case material appearing in the scientific and professional literature. Click here.

APİ317 / Forensic Interviewing and Assessment

 

This course focuses on various issues in relation to investigative interviewing and assessment, including offender profiling, eyewitness identification and the interviewing of victims, witnesses and suspected offenders, and children as well as vulnerable persons. The module will highlight a range of theoretical paradigms that are relevant to the investigative process (including decision making processes), and will provide students with a detailed understanding of the ways in which the collection of evidence, through appropriate and psychologically robust interviewing techniques, has been enhanced and improved upon over the past two decades. Click here.

APİ318 / Advanced Statistics

 

This course encompasses the use of SPSS and other computer software to manage data sets, produce descriptive statistics, graphs, or other output that appropriately summarize patterns and relationships in the data, and produce inferential statistics that appropriately test hypotheses and support substantive interpretations and conclusions. Inferential statistics include bivariate and multivariate models.

APİ319 / Brain and Behaviour

 

This course surveys the field of brain and behavior, including its relevant philosophical underpinnings, its place within traditional and forensic settings, and practical applications in the areas of assessment and rehabilitation of brain injury and deficits. This introduction examines brain-behavior correlates, tests employed in the evaluation of nervous system trauma and the common syndromes affiliated with such injury.

APİ320 / Conflict Management and Negotiation

 

This course aims at providing a systematic introduction of concepts, theories and practices, with a focus on equipping students with toolkits of handling conflict and negotiation. The course content is composed of two intimately related parts. The first part introduces the nature and types of conflict, mechanism of conflict escalation and de-escalation, and conflict resolution styles. The second part of the course discusses the characteristics of interest based negotiation and negotiation strategies. This course focuses on the psychological aspects of mediation and negotiation processes. Specifically, students will learn strategies to avoid various cognitive biases in conflict situations and negotiation, the building blocks of negotiation, the differences of distributive versus value creating negotiation approaches, the strategies of achieving integrative outcomes.

APİ321 / Applied Forensic Psychology- Practicum

 

The aim of this module is to provide students with the necessary skills to work as a scientist-practitioner in forensic settings. This will include the development of core skills in reflective practice, evidence-based practice, personal development, report writing, therapeutic interventions, group processes, consultancy and training skills, and the providing of expert witness testimony. These skills will be developed through an understanding of ethical principles and practices within professional forensic settings. The practicum provides students with opportunities to acquire workplace skills and knowledge while exploring the relationship between theory and practice. Students will be matched with organizations based on the goals, interests and learning outcomes identified in their pre-placement interviews.

APİ322 / Crime Prediction with Machine Learning

 

This course will introduce students to the basics of machine learning and its application in crime prediction. Students will learn how to use Python programming language to perform various tasks such as data preprocessing and cleaning, data visualization, and implementing machine learning algorithms. The course will also cover libraries such as Pandas, Numpy, and Matplotlib. Click here.

APİ323 / Meta Analysis

 

Meta-analysis is becoming the gold standard method of reviewing and summarizing the scientific literature, and it has contributed greatly to the current body of scientific knowledge. Meta-analysis is a methodology for conducting quantitative literature reviews in which the outcomes of empirical research studies are aggregated. Meta-analysis can be applied to any field in which empirical studies are performed and represents a powerful tool for addressing important questions in various fields.  Click here.

Seminar

 

The aim of this course is to assists students in the identification and delineation of research- able topics, leading to the development of a thesis prospectus by the end of the semester. Graduate students and faculty members will present and discuss topics related to their areas of study. There will be a particular emphasis on exploring design issues.