Polis Akademisi
Adli Bilimler Enstitüsü

ENSTİTÜ

Ders İçerikleri

 

                                                           ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

KODU

DERSLER

ÖĞRETİM ELEMANI

PAZARTESİ SALI  ÇARSAMBA  PERŞEMBE CUMA

09:00/
12:00  

14:00/
17:00

09:00/
12:00

14:00/
17:00

09:00/
12:00

14:00/
17:00

09:00/
12:00

14:00/
17:00

09:00/
12:00

14:00/
17:00

KRM-101 Araştırma Yöntemleri-I Prof. Dr İbrahim Dursun       X            
KRM-102 Araştırma Yöntemleri-II Dr. Öğr. Üye. Ali YURDAKUL         X          
KRM-105 Adli Bilimlerde Delil ve Bilirkişilik Dr. Öğr. Üye. Mustafa  YAYLA   X                
KRM-113 Adli Antropoloji Dr. Öğr. Üye. Nevin GÖKSAL             X      
KRM-127 Kriminalistik ve Adli İncelemeler Doç. Dr. Mehmet Ali TEKİNER     X              
KRM-128 Adli Tıp Dr. Meşide GÜNDÜZÖZ                   X
KRM-112 Adli Kimya ve Uygulamaları Dr. Öğr. Üye. Ningün ŞEN               X    
KRM-132 Adli DNA Analizleri Dr. Bio. İbrahim SEMİZOĞLU           X        

 

 

 

 

KRİMİNALİSTİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kriminalistik anabilim dalı bünyesinde, kriminalistik yüksek lisans programında yer alan dersler aşağıdaki gibidir:


Programda Yer Alan Dersler:

 1. Araştırma Yöntemleri 1 (Zorunlu)
 2. Araştırma Yöntemleri 2 (Zorunlu) 
 3. Kriminalistik ve Adli İncelemeler
 4. Adli Bilimlerde Delil ve Bilirkişilik
 5. Narkotik Maddeler ve Etkileri 
 6. Adli Kimya ve Uygulamaları
 7. Adli Antropoloji
 8. Adli Kemik Patolojisi
 9. Olay Yeri İnceleme ve Biyolojik Deliller 
 10. Adli Tıp
 11. Adli DNA Analizleri
 12. Adli Psikoloji
 13. Adli İncelemelerde İş Sağlığı ve Güvenliği
 14. Seminer

 

KRİMİNALİSTİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER
1. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1
Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme/yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Derste parametrik ve parametrik olmayan istatistik testlerin nasıl yapılacağı PASW yazılımı kullanılarak gösterilmektedir.
2. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2
Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Veri değerlendirme ve rapor yazma için gereken bazı istatistik ve bibliyografik yazılım paketleri de ders süresince kullanılacaktır.
 
3. KRİMİNALİSTİK VE ADLİ İNCELEMELER
Suçların aydınlatılması ve adaletin gerçekleşebilmesi için, delillerin uygun şekilde aranması, tespit edilmesi, kaydedilmesi, fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun ambalajlara doğru şekilde yerleştirilerek bozulmadan, inceleneceği yere veya kriminal laboratuvarlara ulaştırılması oldukça önem arz etmektedir. Bu amaçla olay yerine ilk müdahale eden ekibin ve asıl olay yeri inceleme ekibinin neler yapacağını bilmesi ve delilleri uygun şekilde kriminal laboratuvarlara ulaştırabilmeleri yeteneğinin kazandırılması bu dersin temel amacıdır.  
 
4. ADLİ BİLİMLERDE DELİL VE BİLİRKİŞİLİK
Adli bilimlerin temel konusu, delil incelemesidir. Delil incelemesi yapan uzmanlara ise, bilirkişi adı verilmektedir. Adli sürecin aktörleri, geçmişte olmuş bulunan olayların ne şekilde gerçekleştiği konusunda vicdani kanaate sahip olma çabası içerisindedir. Adli sürecin soruşturma kovuşturma gibi evrelerinde sahip olunan vicdani kanaat delillere dayanmalıdır. Deliller ise bilirkişiler tarafından anlamlandırılmaktadır. Adli bilimlerde delil ve bilirkişiliğe ilişkin normatif hükümkler ve uygulamada karşılaşılan sorunların incelenmesi, irdelenmesi ve analiz edilmesi bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Adli bilimlerde delillerin toplanması, delillerin muhafaza edilmesi, delillerin karar vericilerce karara esas alınmasına ilişkin normların irdelenmesi, analiz edilmesi suretiyle suç ve adalet sisteminin hızlı ve kaliteli karar vermesinin sağlanması, suçlarla etkin mücadele edilmesi ve suçlarının aydınlatılmasında yol göstermesi açısından faydalıdır. Bu sürecin belirleyici aktörü, bilirkişidir. Bu nedenle, öğrencilere delil ve bilirkişilik ile ilgili süreçleri tanıma, olayların delillendirilmesi ve delillerin konusunda birikim kazandırma bu dersin temel amacıdır.
 
5. NARKOTİK MADDELER VE ETKİLERİ
Ders kapsamında lisansüstü düzeyindeki öğrencilere narkotik maddeler hakkında bilgi verilecek, narkotiklerin çeşidi, kullanımı, suiistimali, politikaları, kaçakçılığı, tarihsel analizi, insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve laboratuvarlarda kullanılan analiz yöntemleri anlatılacaktır.
 
6. ADLİ KİMYA VE UYGULAMALARI
Adli kimya dersini alan öğrenciler, adli kimyanın adli bilimler içinde kullanımı hakkında bilgi sahibi olur. Adli kimya, organik ve inorganik analiz, toksikoloji bilimi esasları öğretilecek olup laboratuvar gereçlerinin kullanımı, kromatografi, kütle spektrometrisi gibi teknikler bunların kullanım şekli ve kullanıldığı alanlar hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.
 
7. ADLİ ANTROPOLOJİ
Adli antropoloji, fiziki antropolojinin adli işlemlere uygulanmasında ya da geniş tanımı ile adli ve kamuya ait problemlerde iskeletlerin kimliklendirilmesinde kullanılan bir bilim dalıdır.
Adli antropologlar, farklı metot ve teknikler kullanarak iskelet ve iskelete ait parçaları, kemik/kemikler üzerindeki çarpma, hasar ve oluşmuş olan çiziklere bakarak ve kapsamlı ölçüler alarak inceler. Bu işlemlerle, birey/bireylerin cinsiyeti, yaklaşık ölüm yaşı, boy uzunluğu ve ırksal (etnik) kökeni hakkında bilgi sahibi olunur. Daha detaylı incelemelerle, birey/bireylerin sağlık durumu, çocuk doğurup doğurmadıkları ve bazen hayattayken sahip oldukları meslekleri hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.
 
8. ADLİ KEMİK PATOLOJİSİ
Adli kemik patolojisi, iskelet kalıntıları ve korunmuş yumuşak dokular aracılığıyla kemiğe yansımış bütün patolojik ve travmatik değişmeler, sebepleri ve özelliklerini tanımlamaktadır. Bu derste öncelikle kemik dokusu yapısı ele alınarak yukarıda bahsedilen hastalıkların kemikte meydana gelen deformasyonları, hastalıkların teşhis ve tanısı ele alınacaktır. 
 
9. OLAY YERİ İNCELEME VE BİYOLOJİK DELİLLER
Suçların aydınlatılması ve adaletin gerçekleşebilmesi için, olay yerinden biyolojik delillerin uygun aranması, tespit edilmesi, toplanması, fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun ambalajlara doğru şekilde yerleştirilerek bozulmadan, inceleneceği yere veya ilgili laboratuvarlara ulaştırılması oldukça önem arz etmektedir. Bu amaçla olay yerine ilk müdahale eden veya olay yerini inceleyen uzmanların nasıl çalışması gerektiği ve bu delillerin özelliklerine göre sınıflandırılması ve analiz için uygun şekilde ilgili laboratuvarlara ulaştırabilmesi için temel gerekliliklerin kazandırılması bu dersin amacıdır.
 
10. ADLİ TIP
 Adli Tıp ölü muayenesi ve otopsi ile kişilere karşı işlenen suçlarda adli rapor düzenlenmesi konularında çalışan bir disiplindir. Adli bir sorunun çözümü için bazen bir tıp dalının bilgisine ihtiyaç duyulabilir. Adli tıp ilkeleri çerçevesinde tıp bilimi adalete uygulanmaktadır. Kişilere karşı işlenen suçlarda suçun maddi unsurları araştırılır, travmatik lezyonların ağırlık dereceleri saptanır. Ölüm olgularında, ölüm nedeni ve mekanizması, ölümde başka nedenlerin rolü olup olmadığının belirlenmesi, postmortem interval olarak da adlandırılan ölüm zamanının araştırılması adli tıbbın konularındandır. İnsan vücudunda meydana gelen lezyonların ne tür aletlerle meydana getirildiği, travma ile ölüm arasında nedensellik bağı olup olmadığı gibi sorulara cevap aranır. Bu derste, tıbbi konuların hukuk alanına uygulanması konusunda temel bilgilerin aktarılarak adalete nasıl yardımcı olunacağı konusunda genel bir yaklaşım sağlama amaçlanmaktadır.
 
11. ADLİ DNA ANALİZLERİ
Bir olay yerinde, DNA delillerinin elde edilmesi, her bir vaka için değerlendirilmesi, incelenmesi ve karşılaştırılması aşamalarını incelemek ve öğretmek amaçlanmıştır. DNA’nın vaka incelemelerinde tartışmasız yeri ve suçları çözmedeki önemi vurgulanmaktadır.
 
12. ADLİ PSİKOLOJİ
Adli psikoloji hukuk ve psikolojiyi birleştiren uygulamalı bir bilim dalıdır. Adaletin sağlanmasında, yasal durumlarda karşılaşılacak psikolojik durumların, bireyler ve toplumun yararına olacak şekilde analiz etmek amaçlanmaktadır. Bu derste, adli psikolojinin tarihsel gelişimi, yapılan yasal düzenlemeler ve uygulamalar, adli psikolojinin diğer disiplinlerle ilişkisi, suçlu profillerinin psikolojik altyapısı öğretilmektedir.  
 
13. ADLİ İNCELEMELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
Her koşulda iş sağlığı ve güvenliğinin vurgulandığı günümüzde, olay yeri incelemelerinden başlayarak, adli uygulamaların tümünde, süreçlerin doğru şekilde yürütülebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği alt yapısının kazandırılmasına ihtiyaç vardır. Bu derste, uygun çalışma düzeni kurmak, çalışanların sağlık güvenliğini sağlamak, olası tehlikeleri önlemek için mevcut yasalar ve kuralların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
 
14. SEMİNER
Öğrencilerin bilimsel bir makale üretmelerini ve bu içeriği akademik ortamda sunma becerilerini kazanmalarını sağlayan derstir.


FEN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

Fen Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programımız henüz öğrenci kabul etmeye başlamamıştır. 

Programda Yer Alması Düşünülen Dersler:

 1. Araştırma Yöntemleri 1 (Zorunlu)
 2. Araştırma Yöntemleri 2 (Zorunlu)
 3. Adli Bilimlere Giriş 
 4. Adli Biyoloji
  -Adli Entomoloji
  -Adli Botanik, Adli Palinoloji
 5. Adli Kimya ve Uygulamaları
 6. Narkotik Maddeler ve Analizleri 
 7. Adli Antropoloji
 8. Adli Odontoloji
 9. Genetik Antropoloji 
 10. Adli Bilimlerde Kullanılan Deneysel Analiz Yöntemleri
 11. Adli Tıp ve Adli Tıp uygulamaları
 12. Enstrümental Analiz Teknikleri (Adli İncelemelerde Kullanılan Aletli Analiz Telkinleri)
 13. İstatistiğe Giriş
 14. İleri İstatistik
 15. Olay Yeri İnceleme
 16. Parmak İzi İnceleme Yöntem ve Sistemleri 
 17. Patlayıcı Madde İncelemeleri 
 18. Suç Psikolojisi ve Adli Psikoloji
 19. Yeniden Yüzlendirme
 20. Seminer
FEN BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA YER ALMASI DÜŞÜNÜLEN DERSLER
1.    ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1
Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme/yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Derste parametrik ve parametrik olmayan istatistik testlerin nasıl yapılacağı PASW yazılımı kullanılarak gösterilmektedir.
2.    ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2
Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Veri değerlendirme ve rapor yazma için gereken bazı istatistik ve bibliyografik yazılım paketleri de ders süresince kullanılacaktır.
3.    ADLİ BİLİMLERE GİRİŞ
Adli Tıp ölü muayenesi ve otopsi ile kişilere karşı işlenen suçlarda adli rapor düzenlenmesi konularında çalışan bir disiplindir. Adli Bilimler ise, tıp, fen ve sosyal bilimler alanlarındaki bilgilerin adaletin hizmetine sunulmasıyla ilgilenen bir alandır.  Bu geniş yelpaze içerisinde tıp bilimlerinden, uzman hekim ve diş hekimi; fen bilimlerinden kimyacı, eczacı, antropolog, biyolog, zoolog, botanikçi, toksikolog, makine, elektrik ve elektronik mühendisleri; sosyal bilimlerden ise hukuk fakültesi mezunları, hâkim, savcı, avukat, polis akademisi mezunları, psikolog, pedagog, sosyolog ve hatta iletişim fakültesi mezunları yerini almaktadır. Yasal sorunlara, bilimsel gerçekler ve teknolojik imkânlar kullanılarak çözüm bulunmaya çalışılan bir alan olarak göze çarpmaktadır. Fen ve sosyal bilimler alanlarındaki bilgilerin adaletin hizmetine sunulduğu Adli Bilimler konusunda temel bilgileri aktarmak bu dersin amacını oluşturmaktadır.
4.    ADLİ BİYOLOJİ
Adli biyoloji, bir temel bilim olarak, çok sayıda alt bilim dalının adli olayda kullanılması ihtiyacı ile ortaya çıkmıştır. Bu derste, adli biyolojinin tanımı, tarihi, ilişkili olduğu yan ve alt bilim dalları, olay yerinden elde edilen numunelerin, toplanması, taşınması ve kullanılan laboratuvar malzemeleri, teknikleri temel olarak anlatılacaktır. Adli biyolojide en sık kullanılan alt bilim dalları olan entomoloji ve palinolojinin (adli botanik alt bilim dalı) adli olaylarda ne şekilde kullanıldığı, yöntem ve metotlar anlatılacaktır.
Adli Entomoloji
Adli entomoloji, adli vakalarda önemi olan böcek ve sinek türlerinini taksonomisi, genetik ve fizyolojik yapısı ile genel yaşam döngüsü özellikleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Adli entomoloji, genellikle ölüm sonrasında ölüm zamanının, böcek veya sineklerin yaşam döngüleriyle ilişki kurarak tespit edilmesinde kullanılmaktadır. 
Adli Botanik, Adli Palinoloji
Adli botanik, adli vakalarda yeni başvurulan bir bilim dalıdır. Bitki ve DNA kalıntılarının sistematik olarak tespitinden yola çıkarak, vakanın aydınlatılmasında bitkilere başvurulmaktadır. Bitkinin dahil olduğu her alandaki bitki numunesinin ( ilaç etken maddeleri, zehirli ve toksik bitkiler,  psikoaktif bitkiler, polenler vb.) uygun şekilde teşhis edilmesi, toplanması ve saklanmasının öğretilmesi dersin temel amacıdır. Adli botaniğin bir alt bilim dalı olan palinoloji (polen bilimi), polenleri daha yakından incelemekte ve polenlerin teşhisini sağlamaktadır. Adli botanik ile birlikte, sonraki olaylar için geniş bir veri tabanı oluşturmak bu bilim dalının temel amacıdır.
 
5.    ADLİ KİMYA VE UYGULAMALARI
Adli kimya dersini alan öğrenciler, adli kimyanın adli bilimler içinde kullanımı hakkında bilgi sahibi olur. Adli kimya, organik ve inorganik analiz, toksikoloji bilimi esasları öğretilecek olup laboratuvar gereçlerinin kullanımı, kromatografi, kütle spektrometrisi gibi teknikler bunların kullanım şekli ve kullanıldığı alanlar hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.
 
6.    NARKOTİK MADDELER VE ANALİZLERİ

Ders kapsamında lisansüstü düzeyindeki öğrencilere narkotik maddeler hakkında bilgi verilecek, narkotiklerin çeşidi, kullanımı, suiistimali, politikaları, kaçakçılığı, tarihsel analizi, insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve laboratuvarlarda kullanılan analiz yöntemleri anlatılacaktır.

7.    ADLİ ANTROPOLOJİ
Antropolojinin bir bilim olarak adli işlemlere uygulanması ya da geniş tanımı ile adli ve kamuya ait problemlerde iskeletlerin kimliklendirilmesine ve osteoloji tekniklerinin bunlara uygulanması için özelleşmiş fizik antropolojinin alt disiplinidir. Adli antropologlar, farklı metot ve teknikler kullanarak iskelet ve iskelete ait parçaları, kemik/kemikler üzerinde özel vurma, çarpma ve oluşmuş olan çiziklere bakarak ve kapsamlı ölçüler alarak inceler. Bu işlemlerle, birey/bireylerin cinsiyeti, yaklaşık ölüm yaşı, boy uzunluğu ve ırksal (etnik) kökeni hakkında bilgi sahibi olunur. Daha detaylı incelemelerle, birey/bireylerin sağlık durumları, hangi ellerini kullandıkları, çocuk doğurup doğurmadıkları ve bazen hayattayken sahip oldukları meslekleri hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Ders kapsamında öğrencilere bu yetilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
8.    ADLİ ODONTOLOJİ
Adli odontoloji, kriminal olaylarda canlı veya cansız halde iken mağdur ve suçlu kişilerin kimliklerinin saptanmasını sağlayan ve diş bilimine dayanan bir bilim dalıdır.. Odontolojik çalışmaların amacı; Mağdurların üzerindeki diş izlerinin tanımlanması, şüphelilerin diş izlerinin mağdurdan elde edilen verilerle karşılaştırılması, adli bilim kuruluşlarının diş kayıtları yardımıyla mağdur kimliklerinin tespiti, iskelet ve kemik kalıntıları üzerinden cinsiyet yaş tahmini, DNA analizi yardımıyla mağdurların kimlik tespiti Adli odontologların çalışma alanları ise, cinayetler, cinsel istismar, yangın, doğal felaketler, silahlı olaylar, aile içi şiddet ve uçak kazaları gibi adli olaylarda dişlerden kimlik tespiti yapılmaktadır.
9.    GENETİK ANTROPOLOJİ
Bu ders kapsamında genetik alandaki yeni bilgi ve tekniklerin, insanların yolculukları ve göçleri ile ilgili daha önce cevaplanmamış veya hiç sorulmamış evrimsel, demografik, arkeolojik ve hatta tarihsel sorulara nasıl bir açıklama getirdiği gösterilmektedir. Bu kapsamda insan populasyonlarındaki genetik varyasyonlar ve ırk kavramı, genetik epidemiyoloji ve genetik antropolojinin kesişimi, genetik antropolojide saha çalışmasının önemi, antropolojideki moleküler işaretler ve genetik çalışmalar, populasyon yapısı ve tarihini anlamada nicel özelliklerin genetik antropolojide kullanımı, antik DNA ve insan evrimi ve tarihini anlamada kullanılışı, moleküler genetiğin adli antropolojideki uygulaması, insan orjini ve Afrikadan çıkış, Anadoludaki genetik antropoloji çalışmaları,  Avrupa ve Okyanusya halkları, Amerika’nın tarih öncesi kolonizasyonu, genetik antropolojide son gelişmeler ve gelecekteki beklentiler gibi konular ele alınacaktır.
10.    ADLİ BİLİMLERDE KULLANILAN DENEYSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ
Araştırılmak istenen adli numunelerin analizi için UV- görünür ve infrared spektrometre, kütle spektrometresi, elementlerin emisyon spektrumu, Atomik adsorpsiyon spektrometresi, Nötron Aktivasyon Analizi, X-ışınları Difraksiyon Analizi, Elipsometri, SEM, AFM, Stereoskobik mikroskop, Fotolümünesans, Alpha- P FT-IR Mikroskopisi, Raman gibi ölçüm tekniklerinin nasıl kullanıldığı nelerin analiz edilebildiği bu dersin temel amacıdır.
11.    ADLİ TIP VE ADLİ TIP UYGULAMALARI
           Adli Tıp ölü muayenesi ve otopsi ile kişilere karşı işlenen suçlarda adli rapor düzenlenmesi konularında çalışan bir disiplindir. Adli bir sorunun çözümü için bazen bir tıp dalının bilgisine ihtiyaç duyulabilir. Adli tıp ilkeleri çerçevesinde tıp bilimi adalete uygulanmaktadır. Kişilere karşı işlenen suçlarda suçun maddi unsurları araştırılır, travmatik lezyonların ağırlık dereceleri saptanır. Ölüm olgularında, ölüm nedeni ve mekanizması, ölümde başka nedenlerin rolü olup olmadığının belirlenmesi, postmortem interval olarak da adlandırılan ölüm zamanının araştırılması adli tıbbın konularındandır. İnsan vücudunda meydana gelen lezyonların ne tür aletlerle meydana getirildiği, travma ile ölüm arasında nedensellik bağı olup olmadığı gibi sorulara cevap aranır. Bu derste, tıbbi konuların hukuk alanına uygulanması konusunda temel bilgilerin aktarılarak adalete nasıl yardımcı olunacağı konusunda genel bir yaklaşım sağlama amaçlanmaktadır.
12.    ENSTRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ (ADLİ İNCELEMELERDE KULLANILAN ALETLİ ANALİZ TEKNİKLERİ)
 Analitik aletli (instrumental) analiz cihazları maddenin; ışın absorpsiyonu, ışın emisyonu, elektrot potansiyeli,  kütle yük oranı gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerini ölçer.  Numuneyi analiz etmek amacıyla bazı bileşenleri ayırmak için kullanılan kromatografik, elektrolitik, elektroforetik yöntemler de aletli analiz yöntemlerindendir. Bu derste olay yerinden alınan ve çeşitli olaylarda kullanılan numunelerin analiz yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. 
 
13.    İSTATİSTİĞE GİRİŞ 
İstatistik kavramı ve tarihsel gelişimi, temel kavramlar, ölçme ve ölçekler, istatistiksel verilerin toplanması, istatistiksel verilerin düzenlenmesi ve tablolar ile özetlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama, kuadratik ortalama, tartılı ortalama, mod, medyan), oranlar ve yüzdeler, değişim ölçüleri (ranj, ortalama sapma, standart sapma, varyans, değişim katsayısı), momentler (çarpıklık katsayısı ve basıklık katsayısı), iki değişkene göre istatistiksel verilerin düzenlenmesi ve tablolar ile gösterilmesi, ilişki katsayıları, pearson çarpım moment korelasyonu, basit lineer regresyon, bazı önemli olasılık dağılımları (binom poisson, normal) ve özellikleri, örnekleme dağılımları ve bazı test dağılımları, istatistik karar verme: tahmin ve hipotez kontrolünün öğretilmesi amaçlanmaktadır.
 
14.    İLERİ İSTATİSTİK
Araştırma ve Denemelerde İstatistik metodlarının yeri ve önemi, iki grup ortalamasının karşılaştırılması, varyans analizi, ki-kare kontrolleri, parametrik olmayan yöntemler, doğrusal modellerin (çoklu korelasyon ve regresyon) öğretilmesi amaçlanmaktadır.
 
15.    OLAY YERİ İNCELEME
Suçların aydınlatılması ve adaletin gerçekleşebilmesi için, delillerin uygun aranması, tespit edilmesi, kaydedilmesi, fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun ambalajlara doğru şekilde yerleştirilerek bozulmadan, inceleneceği yere veya kriminal laboratuvarlara ulaştırılması oldukça önem arz etmektedir. Bu amaçla olay yerine ilk müdahale eden veya olay yerini inceleyen uzmanların nasıl çalışması gerektiği ve bu delillerin özelliklerine göre sınıflandırılması ve analiz için uygun şekilde kriminal laboratuvarlara ulaştırabilmesi için temel gerekliliklerin kazandırılması bu dersin amacıdır.
 
16.    PARMAK İZİ İNCELEME YÖNTEM VE SİSTEMLERİ
Parmak izinin tarihçesi, parmak izinin sınıflandırılması, olay yerinde bulunabilecek parmak izleri, görünmeyen parmak izlerinin geliştirilmesi, latent parmak izlerinin geliştirilmesini etkileyen faktörler, parmak izi mukayesesi, otomatik parmak izi teşhis sistemini incelemeye dayanır. 
 
17.    PATLAYICI MADDE İNCELEMELERİ
Ders kapsamında patlayıcı madde ve çeşitlerinin tanımı, kullanım amaçları ve çeşitleri, patlayıcı madde ve çeşitlerinin özellikleri, kullanım alanları ve depolanmasında dikkat edilecek hususlara değinilir. Ayrıca patlayıcı madde üretiminde kullanılan araç ve gereçlerin genel özellikleri ve gerekli güvenlik önlemleriyle patlayıcı madde depolanmasındaki iş güvenliği ve sağlığı hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. 
 
18.    SUÇ PSİKOLOJİSİ VE ADLİ PSİKOLOJİ
Bu derste, suçun temeli, suç davranışına ilişkin kuramsal yaklaşımlar, Türkiye’de ceza adalet sistemi, suç çeşitleri, adli psikiyatrinin ilkeleri, türk adalet sisteminde ceza sorumluluğunun değerlendirilmesi ve bilirkişilik, tıbbi bilirkişiliğin tarihi gelişimi, psikopatoloji ve suç-akıl hastalığında ceza sorumluluğunun değerlendirilmesi, mahkemenin emri ile hastanın rızası olmadan hastaneye yatış değerlendirmesinin temelleri, çocuk mahkemeleri ve çocuklarda ceza sorumluluğunun değerlendirilmesi, aile mahkemeleri, madde bağımlılığını değerlendirmenin temelleri, mağdur bilimi (viktimoloji)-aile içi şiddet, yaşlı ve engelli istismarı mağdurları, çocuk cinsel istismar mağdurları ve mağdurlarla adli görüşme, temaruzu değerlendirmenin temelleri, risk değerlendirmesinin temelleri, kolluk kuvvetlerinden ne zaman ve nasıl faydalanabiliriz?  Adli bildirim zorunluluğu var mıdır?
 
19.    YENİDEN YÜZLENDİRME
Günümüzde işlenen suçun aydınlatılmasında ve suçlunun yakalanmasında güvenlik kamera görüntüleri ve her türlü video kaydı çok önemli yer tutmaktadır. Dolayısıyla görüntü kayıtlarının incelenmesi ve görüntü kayıtlarından şahıs tespiti ve teşhisi adli bilimlerin önemli çalışma alanlarından birisi haline gelmiştir. Bu ders öğrencilere görüntü inceleme alanı hakkında genel literatür bilgisi vermeyi, sonrasında ise yüzden kimliklendirme yöntemleri ve görüntü inceleme tekniklerinin uygulamalı olarak yapılacağı pratik çalışmaların yapılmasını amaçlamaktadır.
 
20.    SEMİNER
Öğrencilerin bilimsel bir makale üretmelerini ve bu içeriği akademik ortamda sunma becerilerini kazanmalarını sağlayan derstir.